Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bully
/'buli/
Jump to user comments
danh từ
 • (thông tục) (như) bully_beef
danh từ
 • kẻ hay bắt nạt (ở trường học)
  • to play the bully
   bắt nạt
 • kẻ khoác lác
 • du côn đánh thuê, tên ác ôn
 • ma cô; lưu manh ăn bám gái điếm
ngoại động từ
 • bắt nạt, trêu chọc; áp bức, khủng bố
  • to bully someone into doing something
   bắt nạt ai phải làm gì
tính từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) xuất sắc, cừ
thán từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) bully for you! hoan hô!
Related search result for "bully"
Comments and discussion on the word "bully"