Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
sabotage
/'sæbətɑ:ʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự phá ngầm, sự phá hoại
  • acts of sabotage
   những hành đông phá hoại
động từ
 • phá ngầm, phá hoại
 • (nghĩa bóng) làm hỏng, phá huỷ
  • to sabotage a scheme
   làm hỏng một kế hoạch
Related words
Related search result for "sabotage"
Comments and discussion on the word "sabotage"