Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
scan
/skæn/
Jump to user comments
động từ
 • đọc thử xem có đúng âm luật và nhịp điệu (thơ)
 • ngâm, bình (thơ)
 • đúng nhịp điệu
  • line scans smoothly
   câu đúng vần
 • nhìn chăm chú; xem xét từng điểm một
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhìn lướt, đọc lướt
  • to scan a page
   đọc lướt một trang sách
 • (truyền hình) phân hình (thành từng yếu tố nhỏ) để truyền đi
 • quét (máy rađa)
Related words
Comments and discussion on the word "scan"