Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sautoir
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • dây chuyền
 • (thể dục thể thao) hố nhảy
 • chảo (để) rán áp chảo
  • en sautoir
   chéo chữ X
  • épées en sautoir
   gươm xếp chéo chữ X
  • Porter une croix en sautoir
   đeo thánh giá thòng trước ngực
Related search result for "sautoir"
Comments and discussion on the word "sautoir"