Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
security
/si'kjuəriti/
Jump to user comments
danh từ
 • sự yên ổn, sự an toàn, sự an ninh
 • tổ chức bảo vệ, cơ quan bảo vệ
  • security police
   công an bảo vệ
  • Security Council
   Hội đồng bảo an (Liên hiệp quốc)
 • sự bảo đảm, vật bảo đảm
  • security for a debt
   sự bảo đảm một món nợ
  • to lend money without security
   cho vay không có vật bảo đảm
 • (số nhiều) chứng khoán
  • the security market
   thị trường chứng khoán
IDIOMS
 • security check
  • sự thẩm tra lý lịch
 • a security risk
  • người không bảo đảm về mặt bảo vệ nếu cho công tác trong cơ quan Nhà nước
 • to sand security for someone
  • đứng bảo đảm cho ai
Related search result for "security"
Comments and discussion on the word "security"