Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
correct
/kə'rekt/
Jump to user comments
tính từ
 • đúng, chính xác
  • if my memory is correct
   nếu tôi nhớ đúng
 • đúng đắn, được hợp, phải, phải lối
IDIOMS
 • to di (say) the correct thing
  • làm (nói) đúng lúc
  • làm (nói) điều phải
ngoại động từ
 • sửa, sửa chữa, sửa chữa đúng, hiệu chỉnh
  • to correct a bad habit
   sửa một thói xấu
  • to correct one's watch by...
   hiệu chỉnh lại đồng hồ theo..., lấy lại đồng hồ theo...
 • khiển trách, trách mắng; trừng phạt, trừng trị
  • to correct a child for disobedience
   trừng phạt đứa bé không vâng lời
 • làm mất tác hại (của cái gì)
Related search result for "correct"
Comments and discussion on the word "correct"