Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sonsie
/'sɔnsi/ Cách viết khác : (sonsie) /'sɔnsi/
Jump to user comments
tính từ
  • (Ê-cốt) tròn trĩnh, núng nính
  • hớn hở, vui tính
    • sonsy lass
      cô gái hớn hở
Related search result for "sonsie"
Comments and discussion on the word "sonsie"