Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sense
/sens/
Jump to user comments
danh từ
 • giác quan
  • the five senses
   ngũ quan
 • tri giác, cảm giác
  • errors of sense
   những sự sai lầm của tri giác
 • ý thức
  • sense of responsibility
   ý thức trách nhiệm
  • to labour under a sense of wrong
   bị giày vò vì biết mình có lỗi
 • khả năng phán đoán, khả năng thưởng thức
  • sense of beauty
   khả năng thưởng thức cái đẹp
 • sự khôn ngoan; sự thông minh
  • good (common) sense
   lẽ thường; lương tri
  • person of sense
   người thông minh, người biết lẽ phải
 • nghĩa, ý nghĩa
  • these sentences do not make sense
   những câu này không có ý nghĩa gì cả
  • what you say is true in a sense
   về một ý nghĩa nào đó thì điều anh nói là đúng
 • ý nghĩa, tình cảm chung
  • to take the sense of a meeting
   nắm ý nghĩ tình cảm chung của mọi người trong cuộc họp
 • hướng, chiều
  • sense of a vector
   chiều của vectơ
IDIOMS
 • to be one's senses
  • đầu óc minh mẫn
 • to be out of one's senses
 • to take leave of one's senses
  • điên, dại
 • to bring someone to his senses
  • (xem) bring
 • to frighten somebody out of his senses
  • làm cho ai sợ hết hồn hết vía
 • to lose one's senses
  • mất trí khôn
  • bất tỉnh nhân sự
   • to talk sense
    nói khôn, không nói vớ vẩn
ngoại động từ
 • thấy, cảm thấy, có cảm giác, có cảm tưởng
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hiểu
Related search result for "sense"
Comments and discussion on the word "sense"