Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
since
/sins/
Jump to user comments
phó từ
 • từ lâu; từ đó
  • I have not seen him since
   từ lâu tôi không gặp anh ta
  • I have been his friend ever since
   suốt từ ngày đó tôi vẫn là bạn của anh ta
 • trước đây
  • I saw him not long since
   tôi mới gặp anh ta mấy hôm trước đây thôi
  • this happened many years since
   việc này xảy ra trước đây nhiều năm
giới từ
 • từ, từ khi
  • he has been working here since 1967
   anh ấy công tác ở đây từ năm 1967
liên từ
 • từ khi, từ lúc
  • we have not seen him since he married
   từ khi nó đi ở riêng, chúng tôi không gặp nó
 • vì, vì lẽ rằng, bởi chưng
  • since there is no more to be said, the meeting ends
   vì không còn gì nói nữa, cuộc họp bế mạc
  • a more serious, since deliberate, offence
   một tội càng nghiêm trọng vì cố ý
Related search result for "since"
Comments and discussion on the word "since"