Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
stride
/straid/
Jump to user comments
danh từ
 • bước dài
  • to walk with vigorous stride
   bước những bước dài mạnh mẽ
 • bước (khoảng bước)
 • ((thường) số nhiều) sự tiến bộ
IDIOMS
 • to get in one's stride
  • (nghĩa bóng) ổn định trong công việc của mình, vào nền nếp
 • to take obstacle in one's stride
  • vượt qua chướng ngại một cách dễ dàng (đen & bóng)
nội động từ strode; stridden
 • đi dài bước
  • to stride up to somebody
   đi dài bước tới ai
 • đứng giạng chân
 • (+ over) bước qua
ngoại động từ strode, stridden
 • đi bước dài (qua đường...)
 • đứng giạng chân trên (cái hồ...)
 • bước qua (cái hào...)
Related words
Related search result for "stride"
Comments and discussion on the word "stride"