Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
step
/step/
Jump to user comments
danh từ
 • bước, bước đi; bước khiêu vũ
  • to take a step forward
   tiến lên một bước
  • it is but a step to my house
   chỉ một bước thì đến nhà tôi
  • in step
   đúng bước, đều bước
  • out of step
   sai bước
  • to keep step
   đi đúng bước
  • to break step
   đi sai bước
  • in someone's steps
   nối bước ai, theo gương ai
 • bậc lên xuống, nấc thang; thang đứng ((cũng) step ladder); bục, bệ (bàn thờ...)
  • a staircase of 50 steps
   cầu thang có 50 bậc
 • cấp bậc; sự thăng cấp
  • to get one's step
   được thăng cấp, được đề bạt
 • biện pháp
  • to take steps in a matter
   có biện pháp để giải quyết một vấn đề
  • a prudent step
   một biện pháp thận trọng
 • (hàng hải) bệ cột buồm
 • (kỹ thuật) gối trục
nội động từ
 • bước, bước đi
 • (+ into) bước vào, lâm vào (một hoàn cảnh nào...)
 • (+ on) giẫm lên, lây chân ấn vào, đạp vào, dận
  • to step on someone's foot
   giẫm lên chân ai
  • to step on the gas
   dận ga tăng tốc độ (đen & bóng)
ngoại động từ
 • khiêu vũ, nhảy
  • to step it with somebody
   khiêu vũ với ai
  • to step the polka
   nhảy điệu pônca
 • ((thường) + out) đo bằng bước chân
 • làm bậc, làm bậc thang cho
  • he stepped the hill leading to his house
   anh ta làm bậc cho quả đồi dẫn đến căn nhà của anh ta
 • (hàng hải) dựng (buồm) lên bệ
IDIOMS
 • to step aside
  • bước sang một bên
  • nói lạc đề
 • to step in
  • bước vào
  • can thiệp vào
 • to step out
  • bước ra một lát (khỏi phòng, nhà...)
  • ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục)) đi đến chỗ hẹn hò với ai
  • bước dài
  • đo bằng bước chân
 • to step up
  • tới gần, tiến lại gần
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tiến bước, tiến bộ
  • tăng cường, đẩy mạnh
   • to step up production
    đẩy mạnh sản xuất
 • to step it
  • khiêu vũ
 • to step on it
  • (thông tục) đi vội, rảo bước
Related search result for "step"
Comments and discussion on the word "step"