Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
pace
/peis/
Jump to user comments
danh từ
 • bước chân, bước
 • bước đi; nhịp đi; tốc độ đi, tốc độ chạy
  • to go at a foat's (walking) pace
   đi từng bước
  • to go at a quick pace
   đi rảo bước, đi nhanh
 • nước đi (của ngựa); cách đi
 • nước kiệu (ngựa)
 • nhịp độ tiến triển, tốc độ tiến triển
IDIOMS
 • to go the pace
  • đi nhanh
  • ăn chơi, phóng đãng
 • to hold (keep) pace with
  • theo kịp, sánh kịp
 • to mend one's pace
  • (xem) mend
 • to put someone through his paces
  • thử tài ai, thử sức ai
  • cho ai thi thố tài năng
 • to set the pace
  • dẫn tốc độ; chỉ đạo tốc độ (trong chạy đua)
  • nêu gương cho (ai) theo
  • tiên tiến nhất, thành công vượt bực
nội động từ
 • đi từng bước, bước từng bước
  • to pace up and down
   đi bách bộ, đi đi lại lại
 • chạy nước kiệu (ngựa)
ngoại động từ
 • bước từng bước qua, đi đi lại lại; đo bằng bước chân
  • to pace the room
   đi đi lại lại trong phòng; đo gian phòng bằng bước chân
 • dẫn tốc độ; chỉ đạo tốc độ (trong chạy đua)
danh từ
 • mạn phép, xin lỗi (khi không đồng ý)
  • pace Smith
   xin lỗi ông Xmít; xin mạn phép ông Xmít
Related words
Related search result for "pace"
Comments and discussion on the word "pace"