Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tabac
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • thuốc lá
  • Champ de tabac
   ruộng trồng thuốc lá
  • Fumer du tabac
   hút thuốc lá
 • quầy bán thuốc lá
 • (số nhiều) sở thuốc lá (của Pháp)
  • c'est le même tabac
   (thân mật) cũng như thế thôi
  • du même tabac
   (thân mật) cùng một loại
  • pot à tabac
   xem pot
tính từ (không đổi)
 • (có) màu thuốc lá
  • Une étoffe tabac
   vải màu thuốc lá
Related search result for "tabac"
Comments and discussion on the word "tabac"