Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tariff
/'tærif/
Jump to user comments
danh từ
 • giá
 • bảng kẻ giá
 • thuế quan, thuế xuất nhập khẩu (một loại hàng gì)
  • preferential tariff
   thuế quan ưu đãi
 • biểu thuế quan
  • tariff reform
   sự sửa đổi chế độ thuế quan; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự bãi bỏ chế độ thuế quan
ngoại động từ
 • định giá
 • định thuế
Related search result for "tariff"
Comments and discussion on the word "tariff"