Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tattoo
/tə'tu:/
Jump to user comments
danh từ
 • (quân sự) hiệu trống tập trung buổi tối
 • hồi trống dồn, tiếng gõ dồn
  • to beat the devil's tattoo
   gõ dồn ngón tay
 • dạ hội quân đội (có trống)
nội động từ
 • (quân sự) đánh trống tập trung buổi tối
 • đánh dồn (trống); gõ dồn (ngón tay)
danh từ
 • hình xăm trên da
 • sự xăm mình
ngoại động từ
 • xăm (da...)
Related search result for "tattoo"
Comments and discussion on the word "tattoo"