Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
traître
Jump to user comments
tính từ
 • phản bội, phản trắc
  • être traître à sa patrie
   phản bội tổ quốc
  • Paroles traîtresses
   những lời phản trắc
 • (nghĩa rộng) hiểm độc, lừa lọc
  • Projet traître
   dự kiến hiểm độc
  • Apparence traîtresse
   bề ngoài lừa lọc
  • ne pas dire un traître mot
   không nói một lời, lặng thinh
danh từ giống đực
 • kẻ phản bội
  • Punir un traître
   trừng phạt một kẻ phản bội
 • (từ cũ; nghĩa cũ) kẻ bạc tình, kẻ phụ bạc
 • (từ cũ; nghĩa cũ) đồ ác mó (tiếng chửi)
  • en traître
   phản bội
  • Prendre quelqu'un en traître
   phản bội ai
Related words
Related search result for "traître"
Comments and discussion on the word "traître"