Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tartre
Jump to user comments
danh từ giống đực
  • cáu rượu (ở thùng rượu)
  • cáu vôi (ở nồi hơi)
  • cáu răng
Related search result for "tartre"
Comments and discussion on the word "tartre"