Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • (bot.) poirier; poire
 • (bot.) xem rau lê
 • (thường lưỡi lê) baïonnette
 • traîner; traînasser
  • Lê chân
   traîner les pieds
  • Lê cuộc sống đau khổ
   traîner sa vie misérable
  • Lê giày
   traînasser les chaussuers
Related search result for "lê"
Comments and discussion on the word "lê"