Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
transferable
/træns'fə:rəbl/
Jump to user comments
tính từ
  • có thể dời chuyển, có thể di chuyển, có thể mang sang được
  • nhượng được, có thể nhường được
  • có thể in lại, có thể đồ lại, có thể hoạ lại
IDIOMS
  • not transferable
    • chỉ dùng cho bản thân, không chuyển cho người khác được (vé tàu)
  • transferable vote
    • lá phiếu có thể chuyển cho người ứng cử khác (nếu không ai được đa số tuyện đối trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên)
Related search result for "transferable"
Comments and discussion on the word "transferable"