Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
parfait
Jump to user comments
tính từ
 • hoàn hảo, hoàn toàn
  • Bonheur parfait
   hạnh phúc hoàn toàn
  • Nombre parfait
   (toán học) số hoàn toàn
 • tuyệt vời, tuyệt trần
  • Beauté parfaite
   nhan sắc tuyệt vời
  • Un parfait imbécile
   (nghĩa xấu) một đứa ngu xuẩn tuyệt trần
  • vaisseau parfait
   (thực vật học) mạch thông
danh từ giống đực
 • sự hoàn hảo, sự hoàn thiện
 • (ngôn ngữ học) thời hoàn thành
 • kem
  • Un parfait au café
   kem cà phê
Related search result for "parfait"
Comments and discussion on the word "parfait"