Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
divin
Jump to user comments
tính từ
 • xem dieu
  • Culte divin
   sự thờ Chúa trời, sự thờ thần
  • Justice divine
   công lý của Chúa
 • thần thánh
  • La divine résistance du peuple vietnamien
   cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam
  • Un poète divin
   một nhà thơ thần thánh
 • tuyệt, tuyệt trần
  • Une beauté divine
   một người đẹp tuyệt trần
  • Une poésie divine
   thơ ca hay tuyệt
  • Il fait un temps divin
   trời đẹp tuyệt
danh từ giống đực
 • cái thần thánh
Related search result for "divin"
Comments and discussion on the word "divin"