Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary
vô hiệu hóa
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • rendre inefficace; neutraliser
  • Vô hiệu hóa một chất độc
   neutraliser un poison
  • sự vô hiệu hóa
   (luật học, pháp lý) nullification
Related search result for "vô hiệu hóa"
Comments and discussion on the word "vô hiệu hóa"