Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in French - Vietnamese)
visé
/'vi:zə/ Cách viết khác : (visé) /'vi:zei/
Jump to user comments
danh từ
 • thị thực (ở hộ chiếu)
  • entry visa
   thị thực nhập cảnh
  • exit visa
   thị thực xuất cảnh
  • transit visa
   thị thực quá cảnh
ngoại động từ
 • đóng dấu thị thực cho
Related search result for "visé"
Comments and discussion on the word "visé"