Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
vision
/'viʤn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nhìn; sức nhìn
  • field of vision
   trường nhìn, thị trường
  • within range of vision
   trong tầm mắt trông thấy được
 • điều mơ thấy, cảnh mộng
 • sự hiện hình yêu ma; bóng ma
 • ảo tưởng, ảo ảnh, ảo cảnh, ảo mộng
  • vision of peace
   ảo tưởng hoà bình
 • sức tưởng tượng; sự sắc bén khôn ngoan về chính trị
  • the vision of a poet
   sức tưởng tượng của một nhà thơ
ngoại động từ
 • thấy như trong giấc mơ
Related search result for "vision"
Comments and discussion on the word "vision"