Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
division
/di'viʤn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự chia; sự phân chia
  • division of labour
   sự phân chia lao động
 • (toán học) phép chia
 • sự chia rẽ, sự ly gián; sự bất hoà, sự phân tranh
  • to cause a division between...
   gây chia rẽ giữa...
 • lôgic sự phân loại, sự sắp loại, sự phân nghĩa
 • sự chia làm hai phe để biểu quyết (ở quốc hội, nghị viện...)
  • to come to a division
   đi đến chỗ chia làm hai phe để biểu quyết
  • to carry a division
   chiếm đa số biểu quyết
  • without a division
   nhất trí (không cần đưa ra biểu quyết)
  • to challenge a division
   đòi đưa ra biểu quyết
 • phân khu, khu vực (hành chính)
 • đường phân chia, ranh giới; vách ngăn
 • phần đoạn; (sinh vật học) nhóm
 • (quân sự) sư đoàn
  • parachute division
   sư đoàn nhảy dù
 • (pháp lý) chế độ nhà tù (do quan toà quy định)
  • 1st (2nd, 3rd) division
   chế độ nhẹ (trung bình, nặng) (ở nhà tù)
Related search result for "division"
Comments and discussion on the word "division"