Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
volunteer
/,vɔlən'tiə/
Jump to user comments
danh từ
 • (quân sự) quân tình nguyện
 • người tình nguyện, người xung phong
  • any volunteers?
   có ai tình nguyện không?, có ai xung phong không?
tính từ
 • tình nguyện
  • volunteer corps
   đạo quân tình nguyện
 • (thực vật học) mọc tự nhiên
  • volunteer plants
   cây mọc tự nhiên
nội động từ
 • tình nguyện, tự nguyện xung phong (nhận làm việc gì)
 • xung phong tòng quân, tình nguyện tòng quân
ngoại động từ
 • xung phong làm; tự động đưa ra
  • to volunteer to do something
   xung phong làm một việc gì
  • to volunteer an explanation
   tự động đưa ra cách giải thích
Related search result for "volunteer"
Comments and discussion on the word "volunteer"