Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
voluntary
/'vɔləntəri/
Jump to user comments
tính từ
 • tự ý, tự nguyện, tự giác
  • a voluntary contribution
   sự đóng góp tự nguyện
  • voluntary action
   hành động tự giác
  • voluntary school
   trường dân lập
 • tự ý chọn (đề tài)
 • (quân sự) tình nguyện
  • voluntary army
   đội quân tình nguyện
 • (sinh vật học) tự ý, chủ động
  • voluntary contraction of a muscle
   sự co cơ chủ động
 • (pháp lý) tự nguyện, vui lòng cho không; cố ý
  • voluntary conveyance
   sự nhượng không
  • voluntary manslaughter
   tội cố ý giết người
danh từ
 • đề tài tự ý chọn (trong kỳ thi)
 • (tôn giáo) người chủ trương dân lập (chủ trương nhà thờ và trường học phải độc lập đối với nhà nước và dựa vào sự đóng góp của dân)
 • (tôn giáo) khúc nhạc giải lao (những lúc ngừng hành lễ)
 • sự tuyển quân dựa trên cơ sở tình nguyện
Related search result for "voluntary"
Comments and discussion on the word "voluntary"