Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary
xác minh
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • corroborer; vérifier; prouver
  • Những sự kiện đó xác minh ý kiến của tôi
   ces faits corroborent mon opinion
  • Cuộc điều tra để xác minh
   enquête visant à vérifier (un fait); enquête vérificative
  • Điều đó còn cần xác minh
   cela reste à prouver
Related search result for "xác minh"
Comments and discussion on the word "xác minh"