Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
yarn
/jɑ:n/
Jump to user comments
danh từ
 • sợi, chỉ
  • yarn of nylon
   sợi ni lông, chỉ ni lông
 • (thông tục) chuyện huyên thiên; chuyện bịa
  • to spin a yarn
   kể chuyện huyên thiên; kể chuyện bịa
nội động từ
 • (thông tục) nói chuyện huyên thiên; kể chuyện bịa
Related words
Related search result for "yarn"
Comments and discussion on the word "yarn"