Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
thread
/θred/
Jump to user comments
danh từ
 • chỉ, sợi chỉ, sợi dây
  • silk thread
   chỉ tơ
 • (nghĩa bóng) dòng, mạch
  • the thread of life
   dòng đời, đời người
  • to lose the thread of one's argument
   mất mạch lạc trong lập luận
 • đường ren
 • (địa lý,địa chất) mạch nhỏ (quặng)
IDIOMS
 • to have not a dry thread on one
  • ướt sạch, ướt như chuột lột
 • life hung by a thread
  • tính mệnh như treo đầu sợi tóc, tính mệnh như trứng treo đầu đẳng
ngoại động từ
 • xâu (kim...); xâu (hột ngọc...) thành chuỗi
 • (nghĩa bóng) lách qua, len lỏi qua
  • to thread one's way through the crowd
   lách qua đám đông
 • ren (đinh ốc)
Related search result for "thread"
Comments and discussion on the word "thread"