Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary
âm thần
Jump to user comments
noun  
 • godness
 • labia
  • đại âm thần (mép ngoài)
   labia majora
  • tiểu âm thần (mép trong)
   labia minora
Related search result for "âm thần"
Comments and discussion on the word "âm thần"