Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
win
/win/
Jump to user comments
danh từ
 • sự thắng cuộc
  • our team has had three wins this season
   mùa này đội chúng tôi đ thắng ba trận
ngoại động từ won
 • chiếm, đoạt, thu được, nhận được, kiếm được, có được
  • to win a prize
   đoạt gii
  • to win money
   kiếm được tiền
  • to win one's bread
   làm ăn sinh sống
  • to win glory
   đạt được vinh quang
 • thắng cuộc; thắng
  • to win a race
   thắng cuộc đua
  • to win a battle
   thắng trận
  • to win the war
   chiến thắng
  • to win the day; to win the field
   thắng
 • thu phục, tranh thủ, lôi kéo
  • to win all hearts
   thu phục được lòng mọi người
  • to win someone's confidence
   tranh thủ được lòng tin cậy của ai
 • đạt đến, đến
  • to win the summit
   đạt tới đỉnh
  • to win the shore
   tới bờ, cập bến
nội động từ
 • thắng cuộc, thắng trận
  • which side won?
   bên nào thắng?
  • to win hands down
   thắng dễ dàng
 • (+ upon) càng ngày càng lôi kéo; thuyết phục được
  • Marxism-Leninism is winning upon millions of people
   chủ nghĩa Mác Lê-nin ngày càng lôi kéo được
IDIOMS
 • to win back
  • lấy lại, chiếm lại
 • to win out
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thắng cuộc, thắng trận
 • to win over
  • lôi kéo về
 • to win through
  • khắc phục, chiến thắng (khó khăn)
Related search result for "win"
Comments and discussion on the word "win"