Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
so
/sou/
Jump to user comments
phó từ
 • như thế, như vậy
  • if so
   nếu như vậy
  • is that so?
   có như thế không?
 • cũng thế, cũng vậy
  • you like tea and so do I
   anh thích uống chè, tôi cũng vậy
 • đến như thế, dường ấy, đến như vậy
  • why are you so late?
   sao anh lại đến muộn đến như thế?
 • thế (dùng trong câu hỏi)
  • why so?
   tại sao thế?, sao lại thế?
  • how so?
   sao lại như thế được
 • chừng, khoảng
  • a week or so
   chừng một tuần lễ
  • he must be forty or so
   anh ta bốn mươi hay khoảng thế, ông ta chừng bốn mươi
IDIOMS
 • ever so
  • (xem) ever
 • and so on; and so forth
  • vân vân
 • [in] so far as
  • (xem) far
 • so as; so that
  • để, để cho, đặng
   • I tell you that so as to avoid trouble
    tôi bảo anh điều đó để tránh sự phiền hà
   • I speak slowly so that you may understand me
    tôi nói thong thả để cho anh hiểu tôi
 • so be it
  • đành vậy thôi, đành chịu như vậy thôi
 • so far
  • (xem) far
 • so long as
  • (xem) long
 • so to speak; so to say
  • ấy là nói như vậy
 • so...that...
  • đến mức mà..., đến nỗi mà...
   • it's so cold that I can't go out
    rét quá đến mức mà tôi không ra ngoài được
 • so many men so many mind
  • mỗi người mỗi ý
liên từ
 • vì thế, vì vậy, vì thế cho nên, vì lẽ đó
  • I was ill and so I could not come
   tôi bị ốm vì vậy tô không đến được
 • thế là (trong câu cảm thán)
  • so you are back again!
   thế là anh lại trở lại
IDIOMS
 • so it be done, it matters not how
  • đành phải làm việc đó thì làm thế nào cũng được
thán từ
 • được!, được thôi!; cứ đứng yên! cứ yên! ((cũng) soh)
danh từ
 • thế
  • I don't think
   tôi không nghĩ thế
  • I told you so
   tôi đã bảo anh thế, tôi đã bảo anh mà
  • you don't say so?
   thế à?
Comments and discussion on the word "so"