Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
élever
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nâng lên, đặt cao lên, xây cao lên, đưa cao lên; cất cao; thăng lên, đưa lên
  • élever un mur
   nâng cao một bức tường
  • élever un tableau
   đặt cao một bức tranh
  • élever l'eau
   đưa nước lên cao
  • élever au grade supérieur
   đưa (thăng) lên cấp bậc trên
  • élever la voix
   cất cao giọng
 • xây dựng
  • élever un monument
   xây dựng một tòa nhà
 • nêu lên
  • élever des objections
   nêu lên những ý kiến phản đối
 • làm cho cao siêu
  • élever l'âme
   làm cho tâm hồn cao siêu
 • đề cao, tôn sùng
  • élever les morts
   đề cao người chết
  • élever jusqu'aux nues
   đề cao (tâng bốc) lên tận mây xanh
 • nuôi nấng; dạy dỗ
 • chăn nuôi
Related search result for "élever"
Comments and discussion on the word "élever"