Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
nâng
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • lever; soulever
  • Nâng một vật nặng
   lever un fardeau; soulever un fardeau
 • hausser; élever
  • Nâng bức tường lên
   hausser un mur; élever un mur
 • ériger
  • Nâng (lên) thành nguyên lí
   ériger en principe
  • chị ngã em nâng
   s'aider mutuellement
  • cơ nâng
   (giải phẫu học): muscle élévateur
  • máy nâng
   (kỹ thuật) appareil élévatoire; élévateur
  • nâng khăn sửa túi
   (từ cũ, nghĩa cũ) servir (son mari) avec dévouement
  • nâng như nâng trứng
   prendre soin délicatement
Related search result for "nâng"
Comments and discussion on the word "nâng"