Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
đọ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đgt. Đấu để xác định hơn kém, được thua: đọ tài không đọ được với nó đâu đọ sức.
Related search result for "đọ"
Comments and discussion on the word "đọ"