Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
acquis
Jump to user comments
tính từ
 • thu được
  • Caractère acquis
   (sinh vật học) tính chất thu được
  • L'expérience acquise au long de la carrière (Duham.)
   kinh nghiệm thu được trong nghề nghiệp
 • (y học) mắc phải, nhiễm phải
  • Maladie acquise
   bệnh mắc phải
  • Syndrome d'Immunodéficience Acquise
   hội chứng khiếm khuyết miễn dịch mắc phải, bệnh Sida
 • thừa nhận
  • Considérer un point comme acquis
   thừa nhận một điểm
 • hoàn toàn theo, tán thành
  • Être acquis à une idée
   hoàn toàn theo một ý kiến
  • Il est maintenant acquis à notre projet
   giờ thì anh ta hoàn toàn tán thành dự án của chúng tôi
  • Bien mal acquis ne profite jamais
   cuả phi nghiã chẳng mang lại lợi lộc thực sự, của thiên trả địa
danh từ giống đực
 • vốn hiểu biết; kinh nghiệm
  • Avoir de l'acquis
   có hiểu biết, có kinh nghiệm
 • (số nhiều) thành quả
  • Le gouvernement a promis aux syndicats de maintenir les acquis
   chính phủ hứa với các nghiệp đoàn là duy trì các thành quả đã đạt được
  • Acquit
Related search result for "acquis"
Comments and discussion on the word "acquis"