Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
forcé
Jump to user comments
tính từ
 • bắt buộc, cưỡng chế
  • Exécution forcée
   sự chấp hành bắt buộc
 • gượng, miễn cưỡng, không tự nhiên
  • Rire forcé
   cười gượng
  • Une comparaison forcée
   một sự so sánh gượng gạo
 • quá sức
  • Marche forcée
   cuộc đi quá sức
 • không tránh khỏi, tất nhiên
  • Conséquence forcée
   hậu quả không tránh khỏi
  • culture forcée
   (nông nghiệp) sự trồng cưỡng
  • travaux forcés
   khổ sai
Related words
Related search result for "forcé"
Comments and discussion on the word "forcé"