Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
gloire
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • danh tiếng, thanh danh; sự vinh quang, sự vẻ vang; vinh quang
  • Gloire littéraire
   danh tiếng về văn chương
  • Se couvrir de gloire
   đầy vinh quang
 • vĩ nhân
  • Il fut une des gloires de son pays
   lúc đương thời ông ta là một vĩ nhân của đất nước
 • (tôn giáo) hạnh phúc ở thiên đường
  • La gloire éternelle
   hạnh phúc đời đời
 • vầng hào quang (quanh người Chúa Giê-xu)
 • rendre gloire à+ biểu dương
  • se faire gloire de
   lấy làm hãnh diện về, tự hào về
  • travailler pour la gloire
   làm không hưởng lợi lộc gì
thán từ
 • vinh quang thay!, vẻ vang thay!
  • Gloire à notre patrie!
   vẻ vang thay tổ quốc chúng ta!
Related search result for "gloire"
Comments and discussion on the word "gloire"