Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
idéal
Jump to user comments
tính từ
 • tưởng tượng
  • Personnage idéal
   nhân vật tưởng tượng
 • lý tưởng
  • Un mari idéal
   người chồng lý tưởng
danh từ giống đực (số nhiều idéals, idéaux)
 • lý tưởng
  • L'idéal de la jeunesse
   lý tưởng của thanh niên
  • Réaliser son idéal
   thực hiện được lý tưởng của mình
Related search result for "idéal"
Comments and discussion on the word "idéal"