Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
respect
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự kính trọng
  • Témoigner du respect à quelqu'un
   kính trọng ai
 • sự tôn trọng
  • Respect de la loi
   sự tôn trọng pháp luật
 • (số nhiều) lòng tôn kính
  • Présenter ses respects à quelqu'un
   tỏ bày lòng tôn kính đối với ai; kính chào ai
  • respect de soi-même
   sự tự trọng
  • respect filial
   lòng hiếu thảo
  • respect humain
   sự e sợ dư luận
  • sauf votre respect; sauf le respect que je vous dois
   xin ông thứ lỗi cho lời này
  • tenir en respect
   bắt (ai) phải e sợ (bằng cách dùng vũ lực, giơ vũ khí ra...)
Related search result for "respect"
Comments and discussion on the word "respect"