Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
respect
/ris'pekt/
Jump to user comments
danh từ
 • sự tôn trọng, sự kính trọng
  • to have respect for somebody
   tôn trọng người nào
 • (số nhiều) lời kính thăm
  • give my respects to your uncle
   cho tôi gửi lời kính thăm chú anh
  • to go to pay one's respects to
   đến chào (ai)
 • sự lưu tâm, sự chú ý
  • to do something without respect to the consequences
   làm việc gì mà không chú ý đến hậu quả
 • mối quan hệ, mối liên quan
  • with respect to; in respect of
   về, đối với (vấn đề gì, ai...)
 • điểm; phương diện
  • in every respect; in all respects
   mọi phương diện
ngoại động từ
 • tôn trọng, kính trọng
  • to be respected by all
   được mọi người kính trọng
  • to respect the law
   tôn trọng luật pháp
  • to respect oneself
   sự trọng
 • lưu tâm, chú ý
Related search result for "respect"
Comments and discussion on the word "respect"