Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
Chu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nhà Chu thời cổ Trung quốc
  • Nhà Chu (họ Cơ) thời cổ Trung Quốc kéo dài từ năm 1122 trước Công nguyên tới năm 249 trước Công nguyên. Tính ra 874 năm. Khởi đầu từ Chu Vũ Vương nhà ân tới khi Chu Noãn Vương bị nhà Tần diệt. Tổng cộng truyền 31 đời, 35 vị vua
  • Nhà Chu gồm Tây Chu và Đông Chu
Related search result for "Chu"
Comments and discussion on the word "Chu"