Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
couvert
Jump to user comments
tính từ
 • có nắp đậy, có mái che
 • (nghĩa bóng) được che chở
  • Soyez tranquille, vous êtes couvert
   cứ yên tâm, anh được che chở
 • đầy, phủ đầy, chất đầy
  • Arbre couvert de fruits
   cây đầy quả
  • Couvert de honte
   đầy nhục nhã
 • mặc áo quần
  • Être bien couvert
   mặc quần áo đủ ấm
 • đội mũ
  • Rester couvert
   vẫn đội mũ
 • có cây cối rậm rạp
  • Pays couvert
   xứ có cây cối rậm rạp
 • (từ cũ, nghĩa cũ) ngầm
  • Haine couverte
   mối thù ngầm
  • mots couverts
   lời nói có ẩn ý
  • temps couvert
   trời đầy mây
danh từ giống đực
 • chỗ ở
  • Le vivre et le couvert
   cái ăn và chỗ ở
 • bóng cây; lùm cây
  • Se réfugier sous le couvert
   ẩn dưới lùm cây
 • đồ bày bàn ăn; bộ đồ ăn (cho mỗi người)
  • à couvert de
   để tránh
  • A couvert de la pluie
   để tránh mưa
  • avoir son couvert mis chez quelqu'un
   chắc có cái ăn ở nhà ai
  • grand couvert
   bữa tiệc lớn
  • sous couvert de; sous le couvert de
   qua... (nhờ... chuyển giúp)
  • Sous le couvert d'une dévotion poussée à l'excès
   dưới bề ngoài rất mực sùng đạo
danh từ giống cái
 • men (đồ sứ)
 • vải bao bì
 • (từ cũ, nghĩa cũ) chăn chiếu
Related search result for "couvert"
Comments and discussion on the word "couvert"