Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fuir
Jump to user comments
nội động từ
 • chạy trốn; trốn tránh
  • Fuir à travers chams
   chạy trốn qua đồng ruộng
  • Fuir devant ses responsabilités
   trốn tránh trách nhiệm
 • chảy, chạy
  • Le ruisseau fuit dans la vallée
   suối chảy khuất vào thung lũng
  • Chaîne de montagnes qui fuit vers la mer
   dãy núi chạy dài ra biển
 • qua nhanh
  • L'hiver a fui
   mùa đông qua nhanh
 • hớt về phía sau
  • Front qui fuit
   trán hớt về phía sau
 • xì ra, rỉ ra, rò
  • Gaz qui fuit
   hơi xì ra
  • Tonneau qui fuit
   thùng rò
 • lún
  • Sol qui fuit sous nos pas
   đất lún dưới bước chân
ngoại động từ
 • tránh xa, lánh xa
  • Fuir le danger
   tránh xa nguy hiểm
  • Fuir le monde
   lánh xa mọi người
Related search result for "fuir"
Comments and discussion on the word "fuir"