Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
abondance
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự dư dật, dồi dào, sự phong phú
  • L'abondance des récoltes
   mùa màng dư dật.
 • cảnh giàu có, cảnh sung túc, cảnh phồn vinh
  • Vivre dans l'abondance
   sống trong cảnh sung túc.
 • sự dồi dào ý tứ
  • Parler avec abondance
   nói dồi dào ý tứ
  • En abondance
   nhiều
  • Il y a des fruits en abondance
   có nhiều trái cây
  • parler d'abondance
   nói năng lưu loát, ứng khẩu
Related words
Related search result for "abondance"
Comments and discussion on the word "abondance"