Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
absolute
/'æbsəlu:t/
Jump to user comments
tính từ
 • tuyệt đối, hoàn toàn; thuần tuý, nguyên chất
  • absolute confidence in the Party's leadership
   sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng
  • absolute music
   âm nhạc thuần tuý
  • absolute alcohol
   rượu nguyên chất
 • chuyên chế, độc đoán
  • absolute monarchy
   nền quân chủ chuyên chế
 • xác thực, đúng sự thực, chắc chắn
  • absolute evidence
   chứng cớ xác thực
 • vô điều kiện
  • an absolute promise
   lời hứa vô điều kiện
Related search result for "absolute"
Comments and discussion on the word "absolute"