Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
acknowledge
/ək'nɔlidʤ/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nhận, thừa nhận, công nhận
  • to acknowledge one's error
   nhận là mắc sai lầm
  • to be acknowledged as the best player in the team
   được công nhận là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội
  • to acknowledge someone's nod
   nhìn thấy và đáp lại cái gật đầu của ai
 • báo cho biết đã nhận được
  • to acknowledge a letter; to acknowledge receipt of a letter
   báo là đã nhận được thư
 • đền đáp; tỏ lòng biết ơn, cảm tạ
  • to acknowledge someone's service
   đền đáp lại sự giúp đỡ của ai
  • to acknowledge someone's kindness
   cảm tạ lòng tốt của ai
Related words
Related search result for "acknowledge"
Comments and discussion on the word "acknowledge"