Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
notice
/'noutis/
Jump to user comments
danh từ
 • thông tri, yết thị, thông cáo
  • public notice
   yết thị cho công chúng
  • to put a notice in the papers
   đăng thông cáo trên báo
  • notice is hereby given that
   thông báo cho công chúng biết rằng
 • lời báo trước; sự báo trước; thời hạn
  • at short notice
   trong một thời hạn ngắn, với sự báo trước một ít lâu
  • at the shortest notice
   trong một thời hạn ngắn nhất; ngay lập tức
  • at a moment's notice
   notice ngay lập tức, tức khắc
  • loan at notice
   sự cho vay có thời hạn
  • deposit at short notice
   sự cho vay có thời hạn ngắn
  • to take one's notice
   được báo phải thôi việc
  • take notice that
   tôi báo trước cho anh biết rằng
 • đoạn ngắn, bài ngắn (trên báo; để thông báo, để bình phẩm một cuốn sách, một vở kịch)
 • sự chú ý, sự để ý, sự nhận biết
  • he did not take the slightest notice of me
   hắn không để ý đến tôi một chút nào
  • to come into notice
   làm cho phải chú ý đến
  • to bring something to someone's notice
   làm cho người nào biết đến (để ý đến) một việc gì
  • baby takes notice
   em bé tỏ vẻ biết
ngoại động từ
 • chú ý, để ý, nhận biết
  • I ứan't noticing
   tôi không chú ý
  • to notice someone in the crowd
   nhận ra ai trong đám đông
 • báo trước (đuổi nhà, cho nghỉ việc...
  • to be noticed to wuit
   được báo trước phải dọn đi
 • nhận xét về (ai, cái gì)
 • chiếu cố, hạ cố; đối xử lễ độ với
Related search result for "notice"
Comments and discussion on the word "notice"