Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
agreement
/ə'gri:mənt/
Jump to user comments
danh từ
 • hiệp định, hiệp nghị
 • hợp đồng, giao kèo
 • sự bằng lòng, sự tán thành, sự đồng ý, sự thoả thuận
  • by mutural agreement
   theo sự thoả thuận chung
 • sự phù hợp, sự hoà hợp
  • to be in agreement with
   bằng lòng, thoả thuận, tán thành, đồng ý; phù hợp với, thống nhất với
  • individualism in not in agreement with the common interests
   chủ nghĩa cá nhân không phù hợp với ích lợi chung
 • (ngôn ngữ học) sự hợp (cách, giống, số...)
  • to come to an agreement
   đi đến sự thoả thuận; đi đến ký kết một hiệp định
IDIOMS
 • to enter into an agreement with somebody
  • ký kết một hợp đồng với ai
 • executive agreement
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bản hiệp định ký kết giữa tổng thống (Mỹ) với chính phủ một nước khác không cần thông qua thượng nghị viện
 • to make an agreement with
  • thoả thuận với; ký kết một hợp đồng với
Related search result for "agreement"
Comments and discussion on the word "agreement"